Jijau Shikshan Mahavidyalaya, Yavatmal

B.Ed. Result

Session

2013-14

Session

2014-15

Session

2015-16

62.00%

66.00%

52.00%